Africký informační portál - Věcně o Africe

Nigérie – perspektivní obchodní partner

Publikováno: 2.1.2016

Za vším hledejme ropu

Typickým obchodním artiklem Nigérie byly ještě v 50. letech minulého století zemědělské komodity jako kakao, arašídy nebo palmový olej. Zásadní zlom, pomineme-li v našem případě získání nezávislosti, nastal před rokem 1960, kdy byla v Nigérii objevena ropa a vzápětí začala být tato surovina ve velkém množství produkována. Země doslova ze dne na den představovala pro okolní svět mimořádně zajímavou obchodní příležitost, okolo černého zlata se začal točit téměř veškerý mezinárodní obchod.

Nigérie se vždy snažila zachovat korektní vztahy se západními státy, otázkou zůstává, jak moc by pro ekonomické velmoci byla z hlediska „navazování“ mezinárodních vztahů zajímavá, kdyby denně nevytěžila na 2,5 milionů barelů ropy. Země se paradoxně díky obchodování s ropou potýká s ekonomickými problémy, ale zásluhou dostatečných ropných a plynových zásob stále zůstává z mezinárodního pohledu bonitní zemí. Nerostný potenciál země je jistě tím největším tahákem pro silné světové ekonomiky, které si mohou dovolit bez větších obtíží profinancovat veliké kontrakty a obchodní spolupráci zakládají na strategii „Ropa výměnou za budování infrastruktury“. Názorným příkladem je Čína, která díky agresivní obchodní politice doslova skupuje africký kontinent, Nigérii nevyjímaje [on line 1] S cílem uzavřít bilaterální hospodářskou smlouvu navštívila čínská delegace Nigérii již v roce 1964! Tehdy však ještě neúspěšně. Zlomový byl pro čínsko-nigerijské vztahy rok 1999, kdy vznikla Nigerijská federativní republika a prezidentem byl zvolen vojenský generál Obasanjo, který se nejvíce zasloužil o utužení vzájemných vztahů. Obasanjo s Říší středu uzavřel řadu bilaterálních smluv založených na spolupráci v oblasti investic, telekomunikací, na technické kooperaci, na obchodu s energiemi, textilem atd. Nejvýznamnějším orgánem, který dohlíží na korektní vztahy mezi oběma zeměmi, je tzv. Nigerijsko-čínská obchodní rada, která v roce 2011 zvolila právě Obasanja do funkce nejvyššího patrona [on line 2] Pozice Číny, jakožto nejvýznamnějšího exportéra do Nigérie, je v současnosti neotřesitelná. Čínu s odstupem následují Spojené státy, Indie, Belgie a Nizozemí. Nigérie nejvíce vyváží do Indie, Španělska, Nizozemí, Jižní Afriky a Brazílie [on line 3]

Obchodní příležitosti z pohledu České republiky

Česká republika je na jedné straně Nigérií vnímána jako spřátelená země a tradiční obchodní partner, na druhé straně, zcela nepochopitelně, nejsme schopni využít příležitostí, které se nám díky vřelým vztahům otevírají. Z pohledu vývozu je Nigérie po Jihoafrické republice dlouhodobě druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v rámci subsaharské Afriky. Od roku 2009 je vývoz do této země stabilní, ale zdaleka nedosahuje uspokojivé výše. Kde tedy můžeme hledat příčiny nevyužitého potenciálu? Velikou brzdou je jistě obtížná profinancovatelnost větších obchodních záměrů. Tento problém by mohl být alespoň částečně vyřešen skutečností, že EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) přeřadil Nigérii z hlediska pojistitelnosti úvěrů z kategorie „7“ (nepojistitelné) do kategorie „5“. České firmy zatím obecně nemají zájem angažovat se v tomto teritoriu. Nezájem dále pramení ze strachu z neznámého a ze způsobu podnikání v této oblasti. Určitý průlom by mohl přinést podpis memoranda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi organizací Nigeria-Czech republic Trade and Investment Council a naší Smíšenou obchodní komorou Česká republika-Subsaharská Afrika v září 2014. V posledních třech letech se v Nigérii registrovalo několik českých malých a středních firem, žádná však neuzavřela joint-venture s nigerijskou firmou. Mezi nejúspěšnější dlouholeté vývozce patří Škoda Auto, a. s., Aero a. s., Vodochody vyvážející letouny, Tonak Nový Jičín obchodující s pokrývkami hlavy, Czech Blade, Jevíčko vyvážející žiletky nebo Explosia a. s. a Austin Detonator s. r. o. vyrábějící průmyslové trhaviny [on line 4]
O možné spolupráci jednají české firmy vyrábějící větrná čerpadla a větrné pumpy, které jsou schopny získat vodu až ze stometrové hloubky a pomáhají tak využít vzácné vodní zdroje v Africe. Navíc mohou čerpadla po drobné úpravě sloužit jako zařízení na výrobu elektrického proudu, jehož dodávky se v Nigérii vyznačují častými výpadky. Nevyužitý potenciál existuje v oblasti služeb, zejména v sektoru bezpečnosti (výcvik složek) nebo dekontaminace znečištěných oblastí. Důležitou prioritou zůstává v Nigérii zemědělství – své uplatnění mohou v tomto resortu nalézt cukrovarnické firmy, společnosti, které mají zkušenosti s výrobou a montáží zemědělské techniky, s výrobou hnojiv a pesticidů nebo s chovem ryb. Shrneme-li uvedený výčet, nigerijská poptávka v řadě oblastí koresponduje s tradičními odvětvími českého průmyslu.

Tabulka 1: Bilance obchodní výměny ČR – Nigérie (v tis. USD)

 2010  2011  2012  2013  2014
VÝVOZ 60784 73178 71365 76190 70723
DOVOZ   1423   2465 17593   6136   2146
OBRAT 62207 75652 88948 82326 72869
SALDO 59361 70722 53772 70054 68577

Zroj: vlastní zpracování dle ČSU

Z tabulky vyplývá, že vývoz z pohledu ČR mnohonásobně převyšuje dovoz a tento trend bude nadále pokračovat. Z významných položek dovozu stojí za zmínku přírodní kaučuk, mořské ryby nebo šrot z drahých kovů. Pouze pro zajímavost, hodnota vzájemného obchodu mezi Nigérií a Čínou je v porovnání s námi řádově stokrát vyšší [on line 5]

Závěrečné shrnutí

Pravdou zůstává, že bylo podepsáno memorandum o výměně informací a obchodní spolupráci mezi Nigérií a Českou republikou. Je třeba si ale uvědomit, že memorandum nepředstavuje pro zúčastněné strany žádný závazek, že se za honosným slovem „memorandum“ ve skutečnosti skrývá pouze neformální dohoda, neformální záznam o určitém stanovisku. Česká republika od svého vzniku nesjednala s Nigérií žádnou bilaterální ekonomickou dohodu! V současnosti se jedná o dohodě na podporu a ochranu investic a meziresortní dohodě o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a nigerijským Federálním ministerstvem obchodu a průmyslu [on line 4]

Výměna politických elit, která v Nigérii v roce 2015 proběhla, představuje to nejvhodnější období, kdy naše vláda, respektive další české firmy mohou uchopit příležitost a minimálně se pokusit proniknout na perspektivní nigerijský trh s cílem navazovat partnerství, která jsou stavěna na bázi pevných obchodních vztahů nikoli na úrovni memoranda. Je pochopitelné, že si čeští zástupci nemohou dovolit vyjednávat s „ostrými lokty“ jako čínské, indické, americké či nizozemské společnosti, nutno ale podotknout, že nová nigerijská vláda v čele s Muhammadem Buharim si již začíná pokládat otázky, jaký skutečný přínos mají pro zemi kontrakty uzavírané se světovými ekonomickými dravci, kteří mají v hledáčku především nerostné bohatství Nigérie. Buhari bezprostředně po svém nástupu do funkce prohlásil, že v nejlidnatější africké zemi vymýtí korupci, že již nedopustí, aby z obchodu s ropou profitovala pouze malá skupina zainteresovaných. Otázkou však zůstává, nakolik Buhari svým slovům dostojí. Česká republika může tento fakt obrátit ve svůj prospěch, vztah mezi Nigérií a Českou republikou rozhodně nestojí na obchodování s černým zlatem. Čeští partneři musí v první řadě prolomit strach z neznámého, musí zdůraznit zájem o dlouhodobou spolupráci, která je založena na osobních vztazích, na českém důvtipu, na schopnosti improvizovat a přizpůsobit se. Správnou cestou k navázání obchodních vztahů může být i propagace země mimo ekonomický sektor. Česká republika již řadu let v rámci rozvojové spolupráce úspěšně realizuje malé projekty na lokální úrovni. Ve vybraných oblastech státu Rivers se podílela na výstavbě studní, státu Nassarawa věnovala sadu minitraktorů s příslušenstvím nebo v roce 2014 zakoupila rehabilitační techniku pro handicapované ve městě Onitcha [on line 4] Jedině dlouhodobá přítomnost českých firem v oblasti může otevřít vrátka úspěšné mezinárodní spolupráci, větším obchodům a vládním zakázkám.

Miroslav Knespl, student FF UHK

Použité zdroje

[1] In Nigeria, Chinese Investment Comes With a Downside [on line]. [cited 2015-12-22]. URL <http://www.nytimes.com/2015/12/06/business/international/in-nigeria-chinese-investment-comes-with-a-downside.html?_r=1>

[2] Nigeria – China Business Council [on line]. [cited 2015-12-21]. URL <http://www.ncbcng.org/>

[3] Nigeria’s Merchandise Trade [on line]. [cited 2015-12-21]. URL <http://www.nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/FOREIGN_TRADE_STATISTICS_Q2_2015.pdf>

[4] Nigérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [on line]. [cited 2015-12-21]. URL <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nigerie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19381.html>

[5] Smíšená obchodní komora Česká republika-Subsaharská Afrika, Aktuality 2014 [on line]. [cited 2015-12-27]. URL <http://www.crgchamber.com/aktuality/99-aktuality-2014>Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím